O Projekcie

 

Głównym celem projektu „Region Otwarty na Innowacje” jest rozszerzanie i utrwalanie działań wspierających współpracę biznesu ze sferą nauki, poprzez możliwość otrzymania bezzwrotnego wsparcia na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w prowadzonym przedsiębiorstwie. Firmy z regionu, które chcą wprowadzić u siebie innowacyjne rozwiązanie w obrębie usług, produktów lub organizacji firmy zyskać mogą w ramach projektu możliwość merytorycznego wsparcia ze strony naukowca, który sprawdzi je pod kątem wykonalności oraz  opracuje koncepcję wdrożenia innowacji.

 

Projekt ten jest skierowany do łącznie trzydziestu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które skorzystały już ze wparcia w ramach Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher Badawczy” oraz naukowców (wysoko wykwalifikowany personel) z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą oraz wzbogacić własne doświadczenie o współpracę z sektorem przedsiębiorstw.

Poprzez wysoko wykwalifikowany personelnależy rozumieć personel łącznie spełniający następujące warunki:

 

- nie zastępuje już zatrudnionego personelu, lecz jest zatrudniony na nowym stanowisku pracy u beneficjenta pomocy,

- posiada wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe, do doświadczenia zawodowego - można zaliczyć studia doktoranckie,

- przed oddelegowaniem jest zatrudniony w jednostce naukowej od co najmniej 2 lat jako pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny,

- będzie prowadził działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji u beneficjenta pomocy.

 

Dodatkowym założeniem projektu jest powołanie do życia w naszym regionie instytucji tzw. brokerów innowacji, których głównym zadaniem będzie stworzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Zgodnie z założeniami mają oni pomóc w nawiązaniu kontaktu przedsiębiorców z regionalnymi jednostkami naukowymi, które to zyskiwałyby szansę na komercjalizację swoich osiągnieć badawczo-rozwojowych, a firmy dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Do głównych zadań brokerów innowacji należeć będzie wsparcie doradcze mające na celu przygotowanie dokumentacji z rozwiązaniem innowacyjnym do wdrożenia w zakresie nowych udoskonalonych produktów lub procesów. Wsparcie to będzie realizowane przy współudziale naukowca reprezentującego uczelnię, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie założeń techniczno-technologicznych, broker zaś za aspekty ekonomiczne przedsięwzięcia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia